Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
23/2015/QĐ-UBND 13/08/2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
24/2015/QĐ-UBND 13/08/2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu phố cũ Hà Nội.
Còn hiệu lực
22/2015/QĐ-UBND 10/08/2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 10/02/2011 của UBND Thành phố ban hành Quy định xã hội hóa đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
21/2015/QĐ-UBND 03/08/2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
20/2015/QĐ-UBND 29/07/2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
18/2015/QĐ-UBND 28/07/2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
19/2015/QĐ-UBND 28/07/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
17/2015/QĐ-UBND 21/07/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
16/2015/QĐ-UBND 17/07/2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc: sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Thành phố quy định về xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND 08/07/2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội và kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2326 văn bản / 233 trang

Trang :