Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
14/2016/QĐ-UBND 20/04/2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quan lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
15/2016/QĐ-UBND 20/04/2016 Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố
Còn hiệu lực
13/2016/QĐ-UBND 14/04/2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc: sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đấu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
12/2016/QĐ-UBND 13/04/2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.
Còn hiệu lực
11/2016/QĐ-UBND 07/04/2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
09/2016/QĐ-UBND 31/03/2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
10/2016/QĐ-UBND 31/03/2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc ban hành mức trần thù lao công chứng, dịch thuật tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
08/2016/QĐ-UBND 21/03/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND 18/03/2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Còn hiệu lực
04/NQ-HĐND 18/03/2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2380 văn bản / 238 trang

Trang :