Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
19/2015/QĐ-UBND 28/07/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Chưa có hiệu lực
17/2015/QĐ-UBND 21/07/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
16/2015/QĐ-UBND 17/07/2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc: sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Thành phố quy định về xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND 08/07/2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội và kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
03/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về một số chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
Còn hiệu lực
04/2015/NQ-HĐND 06/07/2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Châu Thị Thu Nga.
Còn hiệu lực
01/2015/NQ-HĐND 06/07/2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
02/2015/NQ-HĐND 06/07/2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
15/2015/QĐ-UBND 30/06/2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
14/2015/QĐ-UBND 23/06/2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2320 văn bản / 232 trang

Trang :