Danh sách dự án

STT Tên dự án Kinh phí dự án Chủ đầu tư
1 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Là, huyện Thường Tín Dự kiến hơn 14,2 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội
2 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Vân Từ, huyện Phú Xuyên Dự kiến hơn 35,4 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội
3 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Văn Quang, huyện Quốc Oai Dự kiến gần 9,3 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội
4 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Bến Cốc, huyện Chương Mỹ Dự kiến hơn 62 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội
5 Dự án xây dựng công trình cầu Ỷ La, quận Hà Đông gần 15,6 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội
6 Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025” Sở Tài chính bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội chủ trì tổ chức thực hiện Đề án
7 Dự án xây dựng công trình cầu Ngọ gần 14,3 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội
8 Dự án xây dựng công trình cầu Tây Ninh, huyện Phúc Thọ hơn 11,6 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội
9 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Châu Mai, huyện Thanh Oai Dự kiến gần 18,2 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội
10 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Kim Quan 1, huyện Thạch Thất Dự kiến hơn 17,3 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội

Tổng số 296 kết quả / 30 trang

Trang :