Danh sách dự án

STT Tên dự án Kinh phí dự án Chủ đầu tư
1 Dự án xây dựng công trình cầu Ỷ La, quận Hà Đông gần 15,6 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội
2 Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025” Sở Tài chính bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội chủ trì tổ chức thực hiện Đề án
3 Dự án xây dựng công trình cầu Ngọ gần 14,3 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội
4 Dự án xây dựng công trình cầu Tây Ninh, huyện Phúc Thọ hơn 11,6 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội
5 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Châu Mai, huyện Thanh Oai Dự kiến gần 18,2 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội
6 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Kim Quan 1, huyện Thạch Thất Dự kiến hơn 17,3 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội
7 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Chùa Dậu, huyện Đan Phượng Dự kiến hơn 10,3 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội
8 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình cầu Tri Lễ, huyện Thanh Oai Dự kiến hơn 15,6 tỷ đồng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội
9 Cho phép thi công tuyến đường dây 110KV Tây Hồ - Yên Phụ
10 Dự án cải tạo, nâng cấp công trình đầu mối hồ Hàm Lợn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn Hơn 48 tỷ đồng

Tổng số 292 kết quả / 30 trang

Trang :