Câu hỏi: Đề nghị Thành phố sớm phê duyệt thành lập cụm công nghiệp làng nghề xã Phú Yên (15:01 17/03/2017)


Đề nghị Thành phố sớm phê duyệt thành lập cụm công nghiệp làng nghề xã Phú Yên; đồng thời đẩy nhanh thủ tục chọn Chủ đầu tư triển khai cụm công nghiệp làng nghề xã Phú Túc (cử tri huyện Phú Xuyên).


Trả lời:
1. Về cụm công nghiệp làng nghề xã Phú Yên:
-  Căn cứ Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 17/5/2016 của UBND huyện Phú Xuyên về việc đề nghị thành lập cụm công nghiệp Phú Yên.
Thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố giao, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Phú Yên. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các sở, ngành liên quan, Sở Công Thương đã có văn bản số 05/BC-SCT ngày 11/01/2017, báo cáo UBND Thành phố kết quả thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Phú Yên. Hiện UBND Thành phố đang xem xét để ban hành quyết định thành lập cụm công nghiệp Phú Yên.


2. Về cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc:
- CCN Phú Túc, huyện Phú Xuyên được thành lập theo Quyết định số 4989/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND Thành phố.
- Sau khi UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Phú Túc, UBND huyện Phú Xuyên đã lập hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản:
+ Tờ trình số 1669/TTr-UBND ngày 24/9/2015 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt và công bố danh mục dự án đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội;
+ Tờ trình số 1709/TTr-UBND ngày 06/10/2015 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt và công bố danh mục dự án có sử dụng đất để đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
- Ngày 28/9/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 5198/KH&ĐT-CN báo cáo UBND Thành phố phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn Thành phố. Trong đó có nội dung: Đối với cụm công nghiệp Phú Túc, huyện Phú Xuyên, chưa có quy hoạch chi tiết 1/2.000 hoặc 1/5.000 được phê duyệt, vì vậy, cụm công nghiệp này chưa đủ điều kiện để trình phê duyệt danh mục dự án công bố lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.
Đề nghị UBND huyện Phú Xuyên nghiên cứu và thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
- Theo quy định tại Mục a, Khoản 1, Điều 32 Luật Đầu tư năm 2014, đối với dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.


Đề nghị UBND huyện Phú Xuyên thông tin các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư trên địa bàn Huyện, nghiên cứu quy định nêu trên để có cơ sở đề xuất cho phù hợp.


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật