Thủ tục

Thủ tục: Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Trình tự thực hiện

Người thực hiện việc chuyển giao phải trực tiếp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại. Người bị thiệt hại phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường. Ngày ký nhận của người bị thiệt hại được tính là ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ
Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Quyết định giải quyết bồi thường;
- Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường.
Thời hạn giải quyết Chưa quy định.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường.
Lệ phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu Không.
Cơ sở pháp lý
- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;
- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN.

Các thủ tục khác