Thủ tục

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên (của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân)

Trình tự thực hiện
a) Chủ lâm sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
b) Chủ lâm sản nộp hồ sơ trực tiếp tại ủy ban nhân dân xã
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay cho chủ lâm sản biết và hướng dẫn chủ lâm sản hoàn thiện hồ sơ
c) Thẩm định hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay;
Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho ủy ban nhân dân xã xác nhận trên bảng kê lâm sản (có chữ ký của Kiểm lâm địa bàn trên bảng kê lâm sản)
d) Xác minh nguồn gốc (nếu có): Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc lâm sản cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ lâm sản. Thời hạn xác nhận lâm sản trong trường hợp phải xác minh tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Trả kết quả: Chủ lâm sản nhận kết quả xác nhận tại ủy ban nhân dân xã nơi nộp hồ sơ
Cách thức thực hiện Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Hồ sơ gồm:
- Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT)
- Hoá đơn bán hàng (nếu có)
- Tài liệu về nguồn gốc lâm sản 
b) Số lượng: 01 bộ (bản chính)
Thời hạn giải quyết - Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh) - Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản)
Đối tượng thực hiện Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện Kết quả: Xác nhận trên bảng kê lâm sản
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
 
 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT).  
Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý
- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 /01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;
- Thông tư 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

Các thủ tục khác