Thủ tục

Xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

Trình tự thực hiện
- Đối với Tổ chức và cá nhân: Nộp hồ sơ, lấy phiếu hẹn, nhận kết quả khi đến hẹn. 
- Đối với cơ quan HCNN:
+ Tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn;
+ Thẩm định hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay.  
+ Xác minh nguồn gốc: Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ trước khi xác nhận cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ cây cảnh biết và tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, số lượng, khối lượng, loài cây; kết thúc xác minh phải lập biên bản xác minh. Thời hạn xác nhận nguồn gốc cây cảnh trong trường hợp này tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
+ Trả kết quả khi đến hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ: 
+ Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ; 
+ Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng (nếu có);
+ Tài liệu về nguồn gốc lâm sản. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản).
Đối tượng thực hiện Tổ chức; Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư.
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện Xác nhận trên bảng kê lâm sản
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng  Chính phủ)

Yêu cầu Không
Cơ sở pháp lý
- Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ;
- Quyết định số 36/QĐ-BNN-TCKL ngày 07/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các thủ tục khác