Thủ tục

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu xác định giá tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá)

Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội gửi 02 bộ hồ sơ xác định giá tối đa đến Sở Công Thương.
- Sở Công Thương tiếp nhận, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện để yêu cầu giải trình (nếu cần).
* Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương tiếp nhận Biểu xác định giá tối đa, nếu không có ý kiến yếu cầu giải trình thì tổ chức, cá nhân căn cứ Biểu xác định giá tối đa đã gửi, công bố công khai, thông báo cho các tổ chức, cá nhân ở các khâu tiếp theo và niêm yết công khai để áp dụng theo thời hạn quy định.
Trường hợp Biểu xác định giá bán buôn tối đa có nội dung chưa rõ, bất hợp lý hoặc cần phải giải trình, điều chỉnh, tổ chức, cá nhân thực hiện rà soát, giải trình theo yêu cầu của Sở Công Thương.
Trường hợp giá bán lẻ tối đa đã gửi cao hơn quy định, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình và xác định lại giá bán lẻ tối đa.
Sau 03 lần giải trình nhưng tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng được yêu cầu hoặc không thực hiện giải trình trong 05 ngày làm việc hoặc không thực hiện xác định giá bán buôn tối đa thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện mức giá bán buôn, bán lẻ tối đa do Sở Công Thương xác định.
Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ xác định giá tối đa: Tổ chức, cá nhân gửi biểu mẫu xác định giá tối đa đến Sở Công Thương theo 1 trong các cách sau: - Gửi trực tiếp 02 bộ hồ sơ xác định giá tối đa tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của Sở tại số 331 Cầu Giấy- Cầu Giấy- Hà Nội, nhận kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận này. - Gửi qua đường công văn 02 bộ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị), nhận kết quả qua đường công văn. - Gửi qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Biểu mẫu có chữ ký và dấu đỏ theo địa chỉ email: motcua_soct@hanoi.gov.vn hoặc qua fax: 04.62691288 và gọi điện thông báo cho cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu theo số điện thoại 04.22155546. Đồng thời, gửi 02 bản qua đường công văn cho cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị) về địa chỉ Sở Công Thương Hà Nội, số 331 Cầu Giấy- Cầu Giấy- Hà Nội; nhận kết quả qua đường công văn.
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản xác định giá tối đa của tổ chức, cá nhân;
- Bảng đăng ký mức giá bán buôn tối đa (đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa);
- Bảng đăng ký mức giá bán lẻ tối đa (tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu có hệ thống phân phối riêng và có chính sách bán lẻ sản phẩm sữa; tổ chức, cá nhân kinh doanh theo hình thức đại lý bao tiêu, đại lý độc quyền; tổ chức, cá nhân có quyền quyết định giá và điều chỉnh giá khác)
- Thuyết minh cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá.
* Nhận hồ sơ qua thư điện tử:
- Gửi hồ sơ biểu mẫu qua thư điện tử gồm
+ Văn bản xác định giá tối đa của tổ chức, cá nhân dạng file *.pdf
+ Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.pdf;
+ Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.doc (nếu có).
- Gửi hồ sơ bản giấy qua đường công văn.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (Theo mẫu biểu đính kèm)
Thời hạn giải quyết Trả kết quả ngay sau khi nhận hồ sơ có đủ thành phần, số lượng theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội (ngoài các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sữa đã đăng ký giá với Bộ Công Thương)
Cơ quan thực hiện Sở Công thương
Kết quả thực hiện 01 Biểu mẫu xác định giá tối đa đã được đóng dấu Công văn đến và ghi rõ ngày, tháng, năm nhận văn bản.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Biểu mẫu xác định giá tối đa theo Công văn số 6230/BTC-QLG ngày 14/5/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Yêu cầu Thực hiện trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.
Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
- Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
- Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.
- Công văn số 6230/BTC-QLG ngày 14/5/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Các thủ tục khác