Thủ tục

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá)

Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội gửi 02 bộ hồ sơ đăng ký giá đến Sở Công Thương.
- Sở Công Thương tiếp nhận, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện để yêu cầu giải trình (nếu cần).
* Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá không được áp dụng mức giá đăng ký trong mua, bán hàng hóa trong thời hạn ít nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện đăng ký giá theo quy định hoặc trong thời gian giải trình theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu (quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 7 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
* Hết thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá, nếu không có văn bản (công văn, fax, thư điện tử) của Sở yêu cầu giải trình về các nội dung của biểu mẫu hoặc yêu cầu không được thực hiện mức giá đăng ký mới thì tổ chức, cá nhân được mua, bán theo mức giá đã đăng ký và công khai thông tin về mức giá đã đăng ký; công khai, niêm yết trong toàn hệ thống phân phối (nếu có).
Trường hợp nhận hồ sơ qua đường công văn và thư điện tử nếu hồ sơ không đủ thành phần, số lượng: trong thời gian không quá 02 ngày kể từ ngày nhận Biểu mẫu đăng ký giá, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản (công văn, Fax, thư điện tử) yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bổ sung thành phần, số lượng Biểu mẫu đăng ký giá. 
Trường hợp Biểu xác định giá bán buôn tối đa có nội dung chưa rõ cần phải giải trình hoặc không phù hợp; tổ chức, cá nhân giải trình hoặc thực hiện theo yêu cầu của Sở Công Thương.
Sau 03 lần giải trình nhưng tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng được yêu cầu cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo mức giá trước khi thực hiện đăng ký giá.
Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ đăng ký giá: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đăng ký giá đến Sở Công Thương theo 1 trong các cách sau: - Gửi trực tiếp 02 hồ sơ kê khai giá tại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của Sở tại số 331 Cầu Giấy- Cầu Giấy- Hà Nội, nhận kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận này. - Gửi qua đường công văn 02 bộ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị), nhận kết quả qua đường công văn. - Gửi qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Biểu mẫu có chữ ký và dấu đỏ theo địa chỉ email: motcua_soct@hanoi.gov.vn hoặc qua fax: 04.62691288 và gọi điện thông báo cho cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu theo số điện thoại 04.22155546. Đồng thời, gửi 02 bản qua đường công văn cho cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị) về địa chỉ Sở Công Thương Hà Nội, số 331 Cầu Giấy- Cầu Giấy- Hà Nội; nhận kết quả qua đường công văn.
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đăng ký giá của tổ chức, cá nhân;
- Bảng đăng ký mức giá cụ thể gắn với chất lượng hàng hóa dịch vụ;
- Thuyết minh cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá.
* Nhận hồ sơ qua thư điện tử:
- Gửi hồ sơ biểu mẫu qua thư điện tử gồm
+ Văn bản đăng ký giá của tổ chức, cá nhân dạnh file *.pdf
+ Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.pdf;
+ Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.doc (nếu có).
- Gửi hồ sơ bản giấy qua đường công văn.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (Theo mẫu biểu đính kèm)
Thời hạn giải quyết Trả kết quả ngay sau khi nhận hồ sơ có đủ thành phần, số lượng theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội (ngoài các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sữa đã đăng ký giá với Bộ Công Thương)
Cơ quan thực hiện Sở Công thương
Kết quả thực hiện 01 Biểu mẫu đăng ký giá đã được đóng dấu Công văn đến và ghi rõ ngày, tháng, năm nhận văn bản.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu biểu mẫu đăng ký giá theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Yêu cầu Thực hiện trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.
Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
- Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Các thủ tục khác