Thủ tục

Tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế thuộc các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế

Trình tự thực hiện
- Đối tượng: Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ các tổ chức, cá nhân đã thực hiện kê khai giá với Bộ Công Thương) gửi 02 bộ hồ sơ về Sở Công Thương.
- Sở Công Thương tiếp nhận, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện để yêu cầu giải trình, báo cáo (nếu cần).
* Trường hợp nhận hồ sơ qua đường Công văn và thư điện tử nếu hồ sơ không đủ thành phần, số lượng: trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận Văn bản kê khai giá, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản (công văn, Fax hoặc thư điện tử) yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá nộp bổ sung thành phần, số lượng Văn bản. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện và nộp lại cho Sở Công Thương tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở thông báo bằng văn bản (công văn, Fax hoặc thư điện tử) yêu cầu bổ sung.
Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ kê khai giá: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ kê khai giá đến Sở Công Thương theo 1 trong các cách sau: - Gửi trực tiếp 02 hồ sơ kê khai giá tại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của Sở tại số 331 Cầu Giấy- Cầu Giấy- Hà Nội, nhận kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận này. - Gửi qua đường công văn 02 hồ sơ kê khai giá cho Sở Công Thương; Nhận kết quả qua đường công văn. - Gửi qua thư điện tử kèm bản scan Văn bản kê khai giá có chữ ký và dấu theo địa chỉ thư điện tử: motcua_soct@hanoi.gov.vn hoặc qua fax: 04.62691288 và gọi điện thông báo cho cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu theo số điện thoại 04.22155546. Đồng thời, gửi 02 bản qua đường công văn cho cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai giá về địa chỉ Sở Công Thương Hà Nội, số 331 Cầu Giấy- Cầu Giấy- Hà Nội; Nhận kết quả qua đường công văn.
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản kê khai giá của tổ chức, cá nhân
- Bảng kê khai giá cụ thể gắn với chất lượng hàng hóa dịch vụ.
* Nhận hồ sơ thư điện tử
- Đính kèm các hồ sơ tại mục a dạng file *.pdf
- Đính kèm các hồ sơ tại mục a dạng file *.doc (nếu có).
- Gửi hồ sơ bản giấy (như phần a) qua đường công văn.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (Theo mẫu biểu đính kèm)
* Đối với trường hợp kê khai giảm giá so với lần kê khai trước đó:
Tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi Văn bản kê khai giá có đầy đủ  số lượng và thành phần hồ sơ về Sở Công Thương.
Thời hạn giải quyết Trả kết quả ngay sau khi nhận hồ sơ có đủ thành phần, số lượng theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội(trừ các tổ chức, cá nhân đã thực hiện kê khai giá với Bộ Công Thương).
Cơ quan thực hiện Sở Công thương
Kết quả thực hiện Trả 01 Văn bản kê khai giá đã được đóng dấu Công văn đến và ghi rõ ngày, tháng, năm nhận văn bản.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Hồ sơ kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Yêu cầu - Áp dụng đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp bình ổn đăng ký giá. - Áp dụng đối với mặt hàng thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế.
Cơ sở pháp lý
- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012.
- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
- Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Các thủ tục khác