Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

12 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

13 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức giám sát thi công xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

14 Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

15 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

16 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức thi công xây dựng công trình (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

17 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức khảo sát xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

18 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

19 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

20 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

Tổng số 2629 Thủ tục / 263 Trang

Trang :