Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

12 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

13 Kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

14 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

15 Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

16 Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

17 Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

18 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

19 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

20 Công bố sử dụng dấu định lượng (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng số 2644 Thủ tục / 265 Trang

Trang :