Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

22 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

23 Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

24 Thủ tục: Trả lại tài sản (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

25 Thủ tục: Thanh toán thù lao cho hòa giải viên (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

26 Thủ tục: Thôi làm hòa giải viên (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

27 Thủ tục: Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

28 Thủ tục: Bầu tổ trưởng tổ hòa giải (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

29 Thủ tục: Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

30 Thủ tục: Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 2629 Thủ tục / 263 Trang

Trang :