Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

32 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

33 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

34 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

35 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản (gọi chung là thuốc thú y thủy sản) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

36 Đăng ký kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc chưa được giám sát dịch bệnh theo quy định hoặc từ cơ sở thu gom, kinh doanh vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

37 Đăng ký kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ các cơ sở nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh hoặc được giám sát dịch bệnh vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

38 Cấp lần đầu/cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc thú y dùng cho động vật thủy sản (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

39 Cấp, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y dùng cho động vật thủy sản (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

40 Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2633 Thủ tục / 264 Trang

Trang :