Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Đăng ký xóa nợ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Xóa nợ nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận theo Quyết định cấp Giấy chứng nhận) (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

32 Xác nhận thay đổi cho hộ gia đình, cá nhân đăng ký thế chấp; đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; xóa đăng ký thế chấp; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

33 Đăng ký xóa nợ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Đối với trường hợp ghi nợ bằng tiền trên Giấy chứng nhận) (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

34 Cấp lại Giấy chứng nhận, trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

35 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do thu hồi đất hoặc sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

36 Xóa đăng ký cho thuê, xóa đăng ký cho thuê lại, xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (TTHC mức độ 1)

Văn phòng đăng ký đất đai

37 Tách thửa đất hoặc hợp thửa đất (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

38 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

39 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

40 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

Tổng số 2584 Thủ tục / 259 Trang

Trang :