Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Thủ tục: Bầu hòa giải viên (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

32 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

33 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ (TTHC mức độ 1)

Sở Y tế

34 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự (TTHC mức độ 1)

Sở Y tế

35 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

36 Cấp giấy phép quy hoạch theo khoản 1 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố (thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội) (TTHC mức độ 2)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

37 Cấp giấy phép quy hoạch theo khoản 2 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố (thuộc thẩm quyền của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội) (TTHC mức độ 2)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

38 Chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc công trình (TTHC mức độ 1)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

39 Thẩm định Đồ án, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh (TTHC mức độ 1)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

40 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh (TTHC mức độ 1)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tổng số 2629 Thủ tục / 263 Trang

Trang :