Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Vận chuyển (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

42 Bốc mộ cát táng Liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

43 Cát táng Liệt sĩ (lưu giữ hài cốt, tro cốt) (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

44 Bốc mộ cát táng Cán bộ trung, cao cấp, Người có công (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

45 Cát táng Cán bộ trung, cao cấp, Người có công (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

46 Thanh toán bù trừ hỗ trợ hỏa táng thi hài (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

47 Mai táng thi hài (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

48 Bốc tiểu cát táng (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

49 Cát táng lưu giữ tro cốt, hài cốt dưới mặt đất (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

50 Cải táng Cán bộ trung, cao cấp, Người có công (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

Tổng số 2672 Thủ tục / 268 Trang

Trang :