Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

42 Cấp giấy chứng nhận việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các trường phổ thông (Đối với các trường tiểu học) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

43 Cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục các trường THPT công lập, tư thục; THPT chuyên (Đối với các trường chuyển đổi địa điểm giáo dục) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

44 Cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục các trường THPT công lập, tư thục; THPT chuyên (Đối với các trường mới thành lập hoặc hoạt động giáo dục trở lại sau một thời gian dừng hoạt động) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

45 Chia tách, sáp nhập, hợp nhất Trung tâm ngoại ngữ-tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

46 Chia tách, sáp nhập, hợp nhất trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp THPT) có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

47 Giải thể trường trung cấp (Chỉ áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN đề nghị giải thể trường) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

48 Sáp nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

49 Thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

50 Giải thể trường trung học phổ thông (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 2644 Thủ tục / 265 Trang

Trang :