Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

42 Đăng ký kiểm dịch động vật thủy sản thương phẩm xuất phát từ vùng công bố dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

43 Đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ vùng công bố dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

44 Đăng ký kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống tại địa phương tiếp nhận (TTHC mức độ 1)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

45 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

46 Cấp/cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

47 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y động vật trên cạn và thủy sản) (TTHC mức độ 1)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

48 Cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

49 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

50 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và Thủy sản) đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2633 Thủ tục / 264 Trang

Trang :