Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

52 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

53 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

54 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

55 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

56 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

57 Đóng cửa mỏ khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

58 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

59 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, bến thủy nội địa, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

60 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

Tổng số 2628 Thủ tục / 263 Trang

Trang :