Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

52 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

53 Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

54 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

55 Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

56 Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

57 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

58 Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu (TTHC mức độ 3)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

59 Cấp giấy chứng nhận bè cá (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

60 Cấp/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2633 Thủ tục / 264 Trang

Trang :