Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

52 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

53 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

54 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

55 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

56 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

57 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

58 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

59 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

60 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

Tổng số 2654 Thủ tục / 266 Trang

Trang :