Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

62 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

63 Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

64 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

65 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

66 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

67 Công nhận Bảo vật quốc gia đối với Bảo tàng ngoài công lập, tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

68 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

69 Công nhận Bảo vật quốc gia đối với Bảo tàng cấp tỉnh, Ban hoặc Trung tâm quản lý di tích (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

70 Cấp Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tổng số 2683 Thủ tục / 269 Trang

Trang :