Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

62 Đăng ký biến động về sử dụng đất cho trường hợp nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất (bao gồm chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án) theo quy định của pháp luật (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

63 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

64 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai tại điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai (TTHC mức độ 1)

Văn phòng đăng ký đất đai

65 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

66 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng toàn bộ hoặc một phần thửa đất và tài sản gắn liền với đất bằng hình thức tặng cho (các trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai năm 2013). (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

67 Đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất hoặc thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê phù hợp với pháp luật (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

68 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

69 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

70 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng số 2584 Thủ tục / 259 Trang

Trang :