Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Cấp/cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

72 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y động vật trên cạn và thủy sản) (TTHC mức độ 1)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

73 Cấp/cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

74 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

75 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và Thủy sản) đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

76 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

77 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

78 Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

79 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

80 Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

Tổng số 2648 Thủ tục / 265 Trang

Trang :