Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Giấy phép thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

72 Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

73 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

74 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo Khí tượng thủy văn (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

75 Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

76 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

77 Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Bước thẩm định hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) Trường hợp cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

78 Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Bước thẩm định hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) Trường hợp cấp mới Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

79 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

80 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 2629 Thủ tục / 263 Trang

Trang :