Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

72 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

73 Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

74 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng, thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng, định giá xây dựng (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

75 Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

76 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

77 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

78 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức giám sát thi công xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

79 Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

80 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

Tổng số 2633 Thủ tục / 264 Trang

Trang :