Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức thi công xây dựng công trình (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

82 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức khảo sát xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

83 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

84 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

85 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

86 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

87 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

88 Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

89 Thủ tục: Trả lại tài sản (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

90 Thủ tục: Thanh toán thù lao cho hòa giải viên (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 2633 Thủ tục / 264 Trang

Trang :