Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Thủ tục: Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

3 Thủ tục: Công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

4 Thủ tục: Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

5 Thủ tục: Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

6 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận hoạt động, gia hạn hoạt động, xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

7 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận hoạt động, gia hạn hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ, tin học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận tổ chức hoạt động, gia hạn hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

9 Thủ tục: Xin học lại đối với học sinh trung học phổ thông (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

10 Thủ tục: Đăng kí dự thi trung học phổ thông quốc gia (TTHC mức độ 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 43 Thủ tục / 5 Trang

Trang :