Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

2 Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

3 Thủ tục: Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

4 Thủ tục: Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

5 Thủ tục: Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

6 Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

7 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

8 Thủ tục: Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

9 Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu Công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít/năm (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

10 Thủ tục: Cấp giấy phép sản xuất rượu Công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít/năm (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 141 Thủ tục / 15 Trang

Trang :