Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

2 Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

3 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

4 Giấy phép thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

5 Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

6 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

7 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo Khí tượng thủy văn (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

8 Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

9 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

10 Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Bước thẩm định hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) Trường hợp cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng số 77 Thủ tục / 8 Trang

Trang :