Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp giấy phép quy hoạch theo khoản 1 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố (thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội) (TTHC mức độ 2)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

2 Cấp giấy phép quy hoạch theo khoản 2 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố (thuộc thẩm quyền của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội) (TTHC mức độ 2)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

3 Chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc công trình (TTHC mức độ 1)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

4 Thẩm định Đồ án, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh (TTHC mức độ 1)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

5 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh (TTHC mức độ 1)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

6 Thẩm định Đồ án, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh (TTHC mức độ 1)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

7 Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình (TTHC mức độ 2)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tổng số 7 Thủ tục / 1 Trang