Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

2 Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

3 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

4 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước): (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

5 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

6 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

7 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

8 Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

9 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức kiểm định xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

10 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

Tổng số 36 Thủ tục / 4 Trang

Trang :