Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

2 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

3 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

4 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

5 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

6 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

7 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ (TTHC mức độ 1)

Sở Y tế

8 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự (TTHC mức độ 1)

Sở Y tế

9 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

10 Thủ tục: Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B,C, D (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

Tổng số 200 Thủ tục / 20 Trang

Trang :