Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục số 1: Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá (TTHC Mức độ 1)

Sở Khoa học và Công nghệ

2 Thủ tục số 2: Kiểm định phương tiện đo. (TTHC Mức độ 1)

Sở Khoa học và Công nghệ

3 Thủ tục số 3: Hiệu chuẩn phương tiện đo. (TTHC Mức độ 1)

Sở Khoa học và Công nghệ

4 Thủ tục số 4: Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn. (TTHC Mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

5 Thủ tục số 5: Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (TTHC Mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

6 Thủ tục số 6: Xét tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia. (TTHC Mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

7 Thủ tục số 7: Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.(TTHC Mức độ 1)

Sở Khoa học và Công nghệ

8 Thủ tục số 8: Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (TTHC Mức độ 1)

Sở Khoa học và Công nghệ

9 Thủ tục số 9: Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (TTHC Mức độ 1)

Sở Khoa học và Công nghệ

10 Thủ tục số 10: Khai báo thiết bị X quang chẩn đoán trong y tế (TTHC Mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng số 30 Thủ tục / 3 Trang

Trang :