Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh/ Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp Thành phố quyết định đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2 Thỏa thuận quy hoạch chuyên ngành (TTHC mức độ 1)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3 Thẩm định dự án (nhóm B, C) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

4 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (được ủy quyền) - Nhóm C (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

5 Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh) (TTHC mức độ 3)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

7 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận. Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh thì thực hiện theo trình tự thủ tục cấp mới) (TTHC mức độ 3)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8 Cấp/ cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (TTHC mức độ 3)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

10 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 85 Thủ tục / 9 Trang

Trang :