Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

2 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

3 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên (của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân) (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

4 Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

5 Thủ tục: Trả lại tài sản (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

6 Thủ tục: Thanh toán thù lao cho hòa giải viên (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

7 Thủ tục: Thôi làm hòa giải viên (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

8 Thủ tục: Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

9 Thủ tục: Bầu tổ trưởng tổ hòa giải (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

10 Thủ tục: Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 150 Thủ tục / 15 Trang

Trang :