Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Mai táng thi hài cán bộ trung, cao cấp, người có công (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

12 Tổ chức tang lễ (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

13 Khâm liệm thi hài (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

14 Hỏa táng thi hài (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

15 Cải táng (bốc mộ hung táng) (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

16 Bảo quản thi hài (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

17 Cát táng lưu giữ tro, cốt tại các nhà để tro cốt (TTHC mức độ 2)

Ban phục vụ lễ tang Hà Nội

18 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (TTHC mức độ 1)

Sở Tư pháp

19 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

20 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu cao tốc đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2632 Thủ tục / 264 Trang

Trang :