Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

52 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (đối với trường hợp đủ điều kiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng). (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

53 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

54 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về thông tin tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

55 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất, cấp lại trang bổ sung do bị mất (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

56 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đối với các trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng; trường hợp có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

57 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi doanh nghiệp. (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

58 Đăng ký đất đai lần đầu (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

59 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi doanh nghiệp. (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

60 Tách thửa hoặc hợp thửa đất (TTHC mức độ 2)

Văn phòng đăng ký đất đai

Tổng số 2682 Thủ tục / 269 Trang

Trang :