Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

82 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

83 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

84 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

85 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp (TTHC mức độ 1)

Sở Khoa học và Công nghệ

86 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

87 Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 1)

Sở Khoa học và Công nghệ

88 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

89 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

90 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (TTHC mức độ 2)

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng số 2682 Thủ tục / 269 Trang

Trang :