Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế thuộc các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

2 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá) (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

3 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu xác định giá tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá) (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

4 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

5 Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

6 Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

7 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

8 Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

9 Thông báo thực hiện khuyến mại (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

10 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 141 Thủ tục / 15 Trang

Trang :