Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

2 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

3 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

4 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

5 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

6 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TTHC mức độ 3)

Sở Thông tin và Truyền thông

7 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

8 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

9 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

10 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

Tổng số 35 Thủ tục / 4 Trang

Trang :