Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (TTHC mức độ 3)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

2 Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức độ 3)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

3 Điều chỉnh giấy phép xây dựng UBND cấp huyện cấp (TTHC mức độ 3)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

4 Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn (TTHC mức độ 3)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

5 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Thu hồi đất (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh/ Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

9 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

10 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 273 Thủ tục / 28 Trang

Trang :