Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

72 Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

73 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

74 Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

75 Nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

76 Xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, du lịch, chữa bệnh…) của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

77 Tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

78 Xuất cảnh để thực hiện công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

79 Đặt địa điểm Văn phòng Dự án, Văn phòng Đại diện tại Hà Nội (áp dụng cho các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài) (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

80 Cấp mới, gia hạn, bổ sung sửa đổi Giấy phép của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài (TTHC mức độ 1)

Sở Ngoại vụ

Tổng số 2683 Thủ tục / 269 Trang

Trang :