Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

12 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

13 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng (TTHC mức độ 1)

Sở Y tế

14 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

15 Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

16 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

17 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

18 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

19 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

20 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

Tổng số 2654 Thủ tục / 266 Trang

Trang :