Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

82 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) (TTHC mức độ 3)

Sở Thông tin và Truyền thông

83 Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (TTHC mức độ 3)

Sở Thông tin và Truyền thông

84 Cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng di động trên địa bàn thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

85 Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

86 Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

87 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

88 Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất có quy mô vừa và nhỏ (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

89 Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

90 Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm (TTHC mức độ 2)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng số 2654 Thủ tục / 266 Trang

Trang :