Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

7 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

8 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến (TTHC mức độ 1)

Sở Tư pháp

9 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (TTHC mức độ 1)

Sở Tư pháp

10 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

Tổng số 2710 Thủ tục / 271 Trang

Trang :