Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

12 Cấp lại Thẻ đấu giá viên (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

13 Thu hồi Thẻ đấu giá viên (TTHC mức độ 1)

Sở Tư pháp

14 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (TTHC mức độ 1)

Sở Tư pháp

15 Cấp Thẻ đấu giá viên (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

16 Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

17 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục II (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

18 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

19 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

20 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

Tổng số 2710 Thủ tục / 271 Trang

Trang :