Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

22 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

23 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

24 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

25 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

26 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

27 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

28 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

29 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

30 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 2710 Thủ tục / 271 Trang

Trang :