Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

32 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

33 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

34 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

35 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

36 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

37 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

38 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

39 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đăng ký doanh nghiệp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

40 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện đăng ký doanh nghiệp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 2710 Thủ tục / 271 Trang

Trang :