Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

82 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

83 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

84 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

85 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

86 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TTHC mức độ 3)

Sở Thông tin và Truyền thông

87 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

88 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

89 Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

90 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

Tổng số 2710 Thủ tục / 271 Trang

Trang :