Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

3 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

4 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

5 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

6 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đăng ký doanh nghiệp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

7 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện đăng ký doanh nghiệp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

8 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

10 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 129 Thủ tục / 13 Trang

Trang :