Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

32 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

33 Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

34 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

35 Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

36 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

37 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 1)

Sở Văn hóa và Thể thao

38 Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

39 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

40 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (TTHC mức độ 1)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tổng số 2683 Thủ tục / 269 Trang

Trang :