Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông (bao gồm cả trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

32 Giải thể trường trung học phổ thông (bao gồm cả trường Trung học phổ thông chuyên; trường Phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

33 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

34 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

35 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

36 Cho phép Trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

37 Giải thể trường Trung cấp sư phạm (Chỉ áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường trung cấp sư phạm đề nghị giải thể trường) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

38 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

39 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

40 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 2697 Thủ tục / 270 Trang

Trang :