Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Cho phép Trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

62 Giải thể trường Trung cấp sư phạm (Chỉ áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường trung cấp sư phạm đề nghị giải thể trường) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

63 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

64 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

65 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

66 Tiếp nhận Công bố hợp quy phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

67 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh/ Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp Thành phố quyết định đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

68 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

69 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

70 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm công nhận cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng) (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2649 Thủ tục / 265 Trang

Trang :