Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
81 Xin phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

82 Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) (TTHC mức độ 2)

Sở Ngoại vụ

83 Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

84 Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

85 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

86 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước): (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

87 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Xây dựng

88 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

89 Chứng chỉ năng lực đối với tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

90 Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (TTHC mức độ 3)

Sở Xây dựng

Tổng số 2683 Thủ tục / 269 Trang

Trang :