Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh/ Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

2 Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

3 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

4 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

5 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

9 Thủ tục: Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS (Đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác đến) (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

10 Thủ tục: Chuyển đổi chủ nhà trẻ; trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 285 Thủ tục / 29 Trang

Trang :