Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

32 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

33 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

34 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

35 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

36 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

37 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

38 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

39 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

40 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 2738 Thủ tục / 274 Trang

Trang :