Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án CNTT thuộc nhóm C (TTHC mức độ 3)

Sở Thông tin và Truyền thông

2 Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt Thiết kế thi công – Tổng dự toán dự án CNTT (dự án CNTT cấp xã) (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

3 Thủ tục: Văn bản chấp thuận kế hoạch đầu tư xây dựng các trạm BTS của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

4 Thủ tục : Cấp phép xây dựng, cải tạo đường dây, cáp đi nổi (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

5 Thủ tục: Cấp giấy phép sử dụng công trình ngầm kỹ thuật đô thị để lắp đặt các đường dây, cáp (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

6 Thủ tục: Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí (TTHC mức độ 1)

Sở Thông tin và Truyền thông

7 Thủ tục: Cho phép họp báo (trong nước). (TTHC mức độ 3)

Sở Thông tin và Truyền thông

8 Thủ tục: Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (TTHC mức độ 3)

Sở Thông tin và Truyền thông

9 Thủ tục: Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

10 Thủ tục: Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất phảm phẩm (TTHC mức độ 2)

Sở Thông tin và Truyền thông

Tổng số 36 Thủ tục / 4 Trang

Trang :