Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (TTHC mức độ 2)

Cục Hải quan Thành phố

2 Thủ tục 1: Thủ tục thành lập kho ngoại quan (TTHC Mức độ 2)

Cục Hải quan Thành phố

3 Thủ tục 2: Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan (TTHC Mức độ 1)

Cục Hải quan Thành phố

4 Thủ tục 3: Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan (TTHC Mức độ 1)

Cục Hải quan Thành phố

5 Thủ tục 4: Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu (TTHC Mức độ 1)

Cục Hải quan Thành phố

6 Thủ tục 5: Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở nội địa (TTHC Mức độ 1)

Cục Hải quan Thành phố

7 Thủ tục 6: Thủ tục cấp thẻ ưu tiên thủ tục Hải quan cho doanh nghiệp (TTHC Mức độ 1)

Cục Hải quan Thành phố

8 Thủ tục 7: Thủ tục cấp thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan (TTHC Mức độ 1)

Cục Hải quan Thành phố

9 Thủ tục 8: Thủ tục đăng ký hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan (TTHC Mức độ 1)

Cục Hải quan Thành phố

10 Thủ tục 9: Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu lần đầu cho dự án đầu tư (TTHC Mức độ 2)

Cục Hải quan Thành phố

Tổng số 247 Thủ tục / 25 Trang

Trang :