Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng di động trên địa bàn thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

2 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

3 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

4 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

5 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

7 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

9 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

10 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường Tiểu học, trường trung học cơ sở (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 280 Thủ tục / 28 Trang

Trang :